03

03 Bevara insikter genom värdekedjan – reducera informationsslöseri I byggprocessens olika faser skapas stora mängder information och insikter. Med effektiv hantering kan insikter skapade i en fas vara till stor nytta för kommande faser och för andra aktörer. Men idag...

02

02 Hur effektiviserar vi vägunderhållet baserat på digital tillståndsbedömning? En av digitaliseringens stora potentialer är att använda sensorer för att få stora mängder data som beskriver verkligheten, i realtid. Till exempel genom att använda sensorer i fordon för...

01

01 Påskynda implementeringen av digitala tjänster inom anläggningsproduktion Det finns en stor potential i att nyttja digitala verktyg för att planera, styra och följa upp resurser i anläggningsproduktion. Genom att införa digitala beslutsstöd för bland annat...